Vår konsultation

HR, Human Resources, är den avdelningen i en organisation som ansvarar för allt som har med de anställda att göra. De tar hand om alla personalfrågor helt enkelt, från rekrytering och utveckling till lönefrågor, befordringar, relationsutveckling och så vidare. Det är dock inte alltid som en HR-avdelning fungerar på bästa möjliga sätt. Det kan finnas många anledningar till detta, inte minst att verksamheten utvecklats på ett sådant sätt att de tidigare HR-processerna är förlegade. Lösningen i dessa fall brukar ofta vara att anlita en HR-konsult som helt enkelt tar hand om ens processer och förbättrar dem.

Men vad gör en HR-konsult egentligen?

En HR-konsult kan hjälpa ett företag eller en organisation att förbättra sina processer. Det kan handla om bättre rekrytering, smartare lönesystem eller något annat inom HR-sfären. En HR-konsult kan även hjälpa till med specialuppdrag. Då kan det handla om att hjälpa företagets varumärke bli mer attraktivt för arbetssökande eller som kompetensutveckling för styrelsen.

Miljö & Industri Konsult har vi specialiserat oss på området som kallas Labour relation specialist

Specialister på arbetsmarknadsrelationer är avgörande för ett företags framgång i den moderna världen. Båda sidor av en oenighet behöver en rättvis person för att medla i tvister. Respekt "över gången" är nödvändigt för att varje sida ska lita på varandra och arbeta tillsammans i god tro. En specialist på arbetsmarknadsrelationer måste inte bara vara rättfärdig utan också klok och kunna tänka på fötterna. Detta är viktigt för att hitta lösningar i till synes ohållbara situationer.

Specialister på arbetsmarknadsrelationer utför en viktig tjänst för att förbereda information till både ledningen och de anställda under kollektivförhandlingsprocessen. De har omfattande kunskap om en mängd olika ämnen, inklusive:

- Ekonomi
- Arbetsrätt
- Kollektivavtalstrender
- Anställdas relationer
- Anställningsavtal

En professionell som arbetar med arbetsrelationer inom HR kan också tolka båda sidors krav på löner, inklusive löner, klagomål och förmåner. Specialister på personalrelationer bör också känna till fackliga praxis och pensioner. Vissa har specialiserad kunskap inom hälso- och säkerhetspolicyer. Genom att vara bekant med alla dessa aspekter av kollektivförhandlingsprocessen fungerar specialister på arbetsmarknadsrelationer som en veritabel visman och hjälper processen att bli sammanhållen och tydlig. Företag försöker undvika rättstvister till varje pris dessa dagar. Specialister på arbetsmarknadsrelationer hjälper dem att göra det genom konfliktlösning. Detta är viktigt för att påskynda processen och även för att spara pengar. Arbetsrelationsspecialisters arbetsuppgifter inkluderar:

- Förhandla
- Utarbeta standardförfaranden
- Hantera klagomål

Vi konsulterar också i frågor angående:

- Kunskap i och om "den svenska modellen"
- Hjälp och rådgivning för utländska företag att teckna svenska kollektivavtal 

Kontakta oss i kontaktfältet nedan så återkommer vi till er

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.

Our consultation

HR, Human Resources, is the department in an organization that is responsible for everything that has to do with the employees. They take care of all personnel issues simply, from recruitment and development to salary issues, promotions, relationship development and so on. However, it is not always that an HR department works in the best possible way. There can be many reasons for this, not least that the business has developed in such a way that the previous HR processes are outdated. The solution in these cases is often to hire an HR consultant who simply takes care of one's processes and improves them.

But what does an HR consultant actually do?

An HR consultant can help a company or organization improve its processes. It could be about better recruitment, smarter pay systems or something else in the HR sphere. An HR consultant can also help with special assignments. Then it can be about helping the company's brand become more attractive to job seekers or as skills development for the board.

At Miljö & Industri Konsult, we have specialized in the area known as Labor relations specialist

Industrial relations specialists are critical to a company's success in the modern world. Both sides of a disagreement need a fair person to mediate disputes. Respect "across the aisle" is necessary for each side to trust each other and work together in good faith. An industrial relations specialist must not only be fair, but also shrewd and able to think on his feet. This is important for finding solutions in seemingly untenable situations.

Industrial relations specialists perform an important service in preparing information for both management and employees during the collective bargaining process. They have extensive knowledge on a variety of topics, including:

- Economics
- Labor law
- Collective agreement trends
- Employee relations
- Employment contract

A labor relations professional in HR can also interpret both sides' wage demands, including wages, grievances and benefits. Personnel relations specialists should also be familiar with union practices and pensions. Some have specialized knowledge in health and safety policies. By being familiar with all these aspects of the collective bargaining process, industrial relations specialists act as veritable sages and help the process become cohesive and clear. Companies try to avoid litigation at all costs these days. Industrial relations specialists help them do that through conflict resolution. This is important to speed up the process and also to save money. The duties of labor relations specialists include:

- Negotiate
- Develop standard procedures
- Handle complaints

We also consult on questions regarding:

- Knowledge in and about "the Swedish model"
- Help and advice for foreign companies to sign Swedish collective agreements

Contact us in the contact field below and we will get back to you

Tillagd i varukorgen